Chinese Voice Samples

Chinese (China)

Old:

Bao

Zhang

Bo

Wang Fang

Chinese (Hong Kong – Special voice)

New:

Voice1 (Pro)

Voice2 (Pro)

Voice3

Chinese (Hong Kong)

Old:

Tao

Wei

Yang

Li Xiu Ying

Chinese (Simplified, PCR)

New:

Voice1 (Pro)

Voice2 (Pro)

Voice3 (Pro)

Voice4 (Pro)

Voice5 (Pro)

Voice6 (Pro)

Voice7 (Pro)

Voice8 (Pro)

Voice9

Chinese (Taiwan – Special voice)

New:

Voice1 (Pro)

Voice2 (Pro)

Voice3

Chinese (Taiwan)

Old:

Yenay

Liu Yang

Wang Yong